விருந்து ஹால்கள்

0

58, Geetha Hall Road, Gopalapuram, Coimbatore

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

232, Perur Main Road, Sri Dhanalakshmi Gardens, Selvapuram South, Coimbatore

1200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

1335, Shanthi Theatre Building, Avinashi Main Rd, Peelamedu, Coimbatore

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

60 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்60 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

116/2, Avinashi Road, Mylampatti, Chinniyampalayam Post, Chinniyampalayam, Coimbatore – KGM Hospital

Westminster

கொள்திறன்150 – 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

Windsor

கொள்திறன்60 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

Rivera

கொள்திறன்35 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

Orchid

கொள்திறன்12 – 15 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

Oxford

கொள்திறன்12 – 15 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

Cambridge

கொள்திறன்5 – 10 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Lake Rd, Kodaikanal, Coimbatore

400 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

225 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்225 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

35 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்35 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,250/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

762 Avinashi Road, Neelambur Village, Coimbatore – KGM Hospital

Grand Kovai Ballroom

கொள்திறன்800 – 1,800 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,450/நபர் முதல்

Crystal

கொள்திறன்60 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,450/நபர் முதல்

Ruby

கொள்திறன்60 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,450/நபர் முதல்

Diamond

கொள்திறன்30 – 60 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,450/நபர் முதல்

Emerald

கொள்திறன்30 – 60 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,450/நபர் முதல்

Pearl

கொள்திறன்12 – 15 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,450/நபர் முதல்

Coral

கொள்திறன்15 – 20 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

5, Near RHR Complex, Railway Station, Coimbatore

140 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்140 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 275/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 350/நபர் முதல்

140 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்140 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 275/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

9/36-A, Avinashi Road, Near KMCH, Sitra, Civil Aerodrome Post, Coimbatore

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்60 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 150/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

33/3, Avinashi Rd, Puliakulam, Coimbatore

130 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்130 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

483 Kamaraj Road, Upplipalayam, Sakkarai Chettiyar Colony, Srinivasa Garden, Uppilipalayam, Coimbatore

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Avaram Palayam Road, Balasundaram Layout, Balaji Nagar, New Siddhapudur, Coimbatore

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 225/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 325/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 225/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 325/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 225/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 325/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை

245A, Doctor Rajendra Prasad Road, Tatabad, Gandipuram, Seth Narayandas Layout, Coimbatore

325 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்325 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

No. 1562, Avinashi Road, Hope College, Peelamedu, Coimbatore

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

714, Trichy Rd, Kongu Nagar, Ramanathapuram, Coimbatore

550 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்550 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 120/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 250/நபர் முதல்

450 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்450 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 120/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 250/நபர் முதல்

120 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 120/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 250/நபர் முதல்

120 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 120/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 250/நபர் முதல்

சமையல் வகை: South Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Ramalakshmi Nagar, Hope college, Peelamedu, Coimbatore – Near Manish Theatre

Diamond Hall

கொள்திறன்500 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 200/நபர் முதல்

Vishaka Hall

கொள்திறன்100 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், புரொஜக்டர், குளியலறை, மின்சார காப்பு

27, RHR Building, State Bank Road, Coimbatore

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 425/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 425/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 425/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Behind Residency, Avinashi Rd, P N Palayam, Coimbatore

400 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

40 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்40 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

40 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்40 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

40 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்40 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

2/2, Avinashi Rd, Civil Aerodrome Post, Peelamedu, Coimbatore, Coimbatore – Opposite CIT College

Lawn For 1500 Guests

கொள்திறன்350 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 30,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

Topaz & Sapphire

கொள்திறன்300 – 750 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 12,500 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

Ruby & Diamond

கொள்திறன்300 – 750 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 12,500 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

Zade

கொள்திறன்100 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 10,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

Emerald

கொள்திறன்50 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 5,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

Pool Side For 200 Guests

கொள்திறன்50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 5,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

Pearl

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 3,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

Coral

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 7,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 595 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

12/207, Avinashi Road, Sitra, Coimbatore

80 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்80 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 470/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 570/நபர் முதல்

30 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்30 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 470/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 570/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

56, Sivasamy Rd, Ram Nagar, Coimbatore

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, ஹீட்டிங்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி