ரெடிமேட் திருமணம்

₹ 40,000 — 4,00,000

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 35,000 — 3,00,000

வெளிப்புறப் பதிவு

₹ 10,000 — 30,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி