1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 35,000 – 2,40,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 45,000 – 3,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 – 90,000

உங்கள் தேதியன்று கட்டணங்கள் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை ஆகியவற்றை சரிபார்க்கவும் தேதியைத் தேர்வுசெய்க

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 18,000 முதல்

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 80,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 – 20,000

2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 1,35,000 – 1,60,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 8,000 – 20,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 – 75,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 6,000 – 30,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 25,000 – 60,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 9,000 – 15,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 25,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 45,000 – 55,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 – 15,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 5,000 – 27,500

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 35,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 – 9,500

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 60,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 6,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 30,000 – 1,20,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 4,000 – 28,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 1,00,000 – 2,00,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 15,000 – 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 45,000 – 60,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 – 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 முதல்

PR Studios

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 15,000 – 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 35,000 – 50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 1,00,000 – 2,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 1,00,000 – 2,00,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 25,000 – 60,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 50,000 – 3,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 20,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 60,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 60,000 – 1,00,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 3,00,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 3,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 3,000 – 5,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி