तयार लग्न

₹ 40,000 — 4,00,000

लग्नाची योजना

₹ 35,000 — 3,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 10,000 — 30,000

20 अधिक दर्शवा