ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

SN Arangam

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 120 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 250 ಯಿಂದ

4 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|4 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 120, 120, 450, 550 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 99948 9 9933

714, Trichy Rd, Kongu Nagar, Ramanathapuram, Coimbatore
+91 99948 99933
gssh.cbe@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಸ್ಥಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ 3 ಫೋಟೋ|3 ಫೋಟೋಗಳು
3 ಫೋಟೋ|3 ಫೋಟೋಗಳು.
ಹೊಸ
  • ಹೊಸ
  • ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲಾದ
ಮೊದಲು