ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

The Carlton Kodaikanal

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,250 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,250 ಯಿಂದ

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 35, 225, 250 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 250, 400 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 4542 24 8 555

Lake Rd, Kodaikanal, Coimbatore
+91 4542 248 555
https://www.facebook.com/TheCarltonKodaikanal/
http://www.carlton-kodaikanal.com/
fnb@carlton-kodaikanal.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ