ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Rathna Residency

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 400 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 80, 100, 220 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 97509 6 4446

No. 355, Variety Hall Road, Behind Railway Station, Coimbatore
+91 97509 64446
+91 422 422 5666
info@rathnaresidency.com
http://www.rathnaresidency.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ